ردیف
نام محصول
وزن (گرم)
1
سویق جو
200
2
سویق گندم
200
3
سویق عدس
200
4
سویق کودک
200
5
سویق نخود
200
6
سویق سنجد
200
7
سویق خونساز
200
8
سویق استخوانساز
200
9
سویق کامل (ترکیبی)
200
10
سویق هفت جوانه
200
11
آرد برنج سبوس دار
500
12
آرد برنج سفید
500
13
آرد گندم سبوس دار
700
14
آرد نخودچی
400
15
آرد گندم دیم خراسان
500
16
رشته پلویی
500
17
رشته آشی
500
18
کنجد با پوست
150
19
کنجد بدون پوست
150
20
مویز بدون دانه
300
21
مویز دانه دار
300
22
کشمش پلویی
300
23
کشمش سبز سایه خشک
300
24
کشمش سبز قلمی
300
25
عناب
150
26
مغز تخم آفتابگردان
200
27
مغز تخم کدو
200
28
کشک خشک آجیلی
250
29
کشک خشک سابیدنی
250
30
نخودچی
500

هیچ محصولی یافت نشد.