ردیف
نام محصول
وزن (گرم)
1
شیره توت درجه 1 (شیشه)
650
2
شیره انگور درجه 1 (شیشه)
650
3
شیره انجیر درجه 1 (شیشه)
650
4
شیره خرما درجه 1 (شیشه)
650
5
سه شیره درجه 1 (شیشه)
650
6
چهار شیره درجه 1 (شیشه)
650
7
شیره توت درجه 1 (شیشه)
350
8
شیره انگوردرجه 1 (شیشه)
350
9
شیره انجیر درجه 1 (شیشه)
350
10
شیره خرما درجه 1 (شیشه)
350
11
سه شیره درجه 1 (شیشه)
350
12
چهار شیره درجه 1 (شیشه)
350
13
شیره توت درجه 1 (پت)
500
14
شیره انگور درجه 1 (پت)
500
15
شیره انجیر درجه 1 (پت)
500
16
شیره خرما درجه 1 (پت)
500
17
سه شیره درجه 1 (پت)
500
18
چهار شیره درجه 1 (پت)
500

هیچ محصولی یافت نشد.